Polityka prywatności i plików cookies

 

Informujemy, że wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Zostały wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Współadministratorem danych osobowych są spółki:

 1. PVE Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-065 Bydgoszcz) przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950554, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 9671453182 i REGON: 521235040, zwana dalej Współadministratorem 1
 2. PVE Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-236 Bydgoszcz) przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738954, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 9671421070 i REGON: 380666813, zwana dalej Współadministratorem 2,
 3. PRO VENTO ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-236) przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, REGON: 362312466, NIP: 8393181970, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000572395, zwana dalej Współadministratorem 3,

 

Współadministratorzy prowadzą stronę internetową pod adresem www.proventoenergia.pl/ i nią zarządzają, a także korzystają wspólnie z adresu email: biuro@proventoenergia.pl

Zasadnicza  treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami stanowi załącznik numer 1 do niniejszej polityki.

Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych na stronie www:

Współadministratorzy przetwarzają następujące dane:

 1. a) imię, nazwisko,
 2. b) numer telefonu,
 3. c) e-mail,
 4. d) dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 5. e) adres IP.

Dane osobowe przekazuje nam Pani/Pan bezpośrednio kontaktując się z nami, część danych może być automatycznie gromadzona z uwagi na wykorzystywane mechanizmy strony.

W przypadku porozumiewania się drogą pocztową Współadministratorzy przetwarzają następujące dane:

 1. a) imię, nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) numer działki,
 4. c) dane zawarte w korespondencji.

Dane osobowe, w zakresie numeru ewidencyjnego działki Współadministratorzy pozyskują, ze źródeł publicznie dostępnych.

W przypadku interakcji ze Współadministratorami poprzez portale społecznościowe Współadministratorzy przetwarzają dane ujawniona przez Panią/Pana na portalu społecznościowym.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu np. brak podania danych do umowy, uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu prowadzenia korespondencji drogą mailową, odpowiedzi na przesłaną wiadomość, na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu przedstawienia oferty współpracy na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach marketingowych Współadministratorów, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),

– w celu zawarcia umowy dzierżawy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

– w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

– w celu realizacji procesu inwestycyjnego (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO, art., 6 ust. 1 lit f RODO),

– w celu administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych (Linkedin), komunikacji z Panią/Panem poprzez platformy społecznościowe (Linkedin), kierowania do Pani/Pana treści marketingowych poprzez platformy społecznościowe (Linkedin) na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym dane te przetwarzane są wtedy, gdy zdecyduje się Pani/Pan wejść z nami w interakcję poprzez platformę społecznościową, np. poprzez wysłanie wiadomości czy opublikowanie komentarza, zasady korzystani z portalu społecznościowego ustala podmiot zarządzający danym portalem społecznościowym,

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, analizy finansowej, itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– w celu oferowania Pani/Panu przez Współadministratorów produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes Współadministratorów polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych, w trakcie wykonywania umowy, drogą telefoniczną lub e-mailową w zależności od tego , na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,

– w celu zagwarantowania niezakłóconego połączenia, komfortowego korzystania z naszej strony internetowej, analizy bezpieczeństwa serwisu, podstawą przetwarzania adresu IP stanowi uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych, wiązać się może z brakiem możliwości realizacji określonego celu przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli przetwarzania danych osobowych odbywa się na Podstawie Pani/Pana zgody). Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres któregokolwiek ze Współadministratorów, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@proventoenergia.pl

Wskazane uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach Współadministratorzy będą uprawnieni zgodnie z prawem do odmowy ich spełnienia o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/ny.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Współadministratorzy nie kieruje do Pani/Pana targetowanych reklam.

Przekazywanie danych,

Pani/Pana dane osobowe zasadniczo nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, poza przekazywaniem danych, które wynika lub wynikać będzie z wykorzystywanych przez nas narzędzi i platform, np. Google Analytics oraz Linkedin. Zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w oparciu o Pani/Pana zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być: hostingodawca, podmioty z nami współpracujące jeżeli zakres ich działań wymaga tego dostępu w związku z realizacją celu przetwarzania, spółki z grupy kapitałowej, biuro księgowe, firmy audytorskie, kancelaria prawna. Przetwarzanie danych przez te podmioty odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia. Przekazywanie Pani/Pana danych innym podmiotom następuje tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania

Współadministratorzy mogą ponadto zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

Współadministratorzy wykorzystują również narzędzia gromadzące informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej, np. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, czasie spędzonym na stronie internetowej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Współadministratorzy mogą przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu lub Współadministratorzy uznają, że się zdezaktualizowały.

Wykorzystanie cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer.

Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w celu  podtrzymania sesji logowania i wyboru języka strony przez Użytkownika.

Typy plików cookies:

cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub zakończenia wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika.

Współadministratorzy wykorzystują następujące cookies podmiotów zewnętrznych:

Google Analytics w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przez nią przechowywane. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Użytkownik może wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, instalując bezpłatny dodatek do przeglądarki internetowej, blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Ma Pani/Pan możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Współadministratorów będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają używania plików cookies.

Może Pani/Pan samodzielnie, w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Pani/Pana urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach  danej przeglądarki internetowej.

Może Pani/Pan w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Współadministratorów.

Bezpieczeństwo

Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizowane przez nie zadania.

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z nami – biuro@proventoenergia.pl

Zmiana polityki prywatności

Współadministratorzy Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej na stronie internetowej.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.